Taisyklės ir sąlygos

ŽAIDIMO „APSIPIRK OFFICEDAY už 35 eurus ir LAIMĖK!“  TAISYKLĖS

1. Bendrosios taisyklės

1.1. Žaidimo užsakovas ir UAB „Officeday“, įmonės kodas 124931353, juridinis adresas: Ukmergės g. 250, LT-06120, Vilnius, toliau tekste „Užsakovas“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB “TOTEM promo”, toliau tekste – „Organizatorius“.
1.3. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. liepos 20 d. iki rugsėjo 15 d. (imtinai).
1.4. Dalyviui norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, reikia pirkti prekes bent už 35 eurus bet kurioje OFFICEDAY parduotuvėje, esančioje Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba internetinėje parduotuvėje www.officeday.lt, bei registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.officedayzaidimas.lt.
1.5. Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.officedayzaidimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.officedayzaidimas.lt.
1.6. Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
1.7. Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.officedayzaidimas.lt, OFFICEDAY parduotuvėse, OFFICEDAY Facebook paskyroje.
1.8. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovas ir Organizatorius tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

2. Žaidimo prizai

2.1. Prizinis fondas:
2.1.1. Sony Playstation 4 slim. Prizų fonde 1 vnt.
2.1.2. Zipit Wildlings kuprinė. Prizų fonde 2 vnt.
2.2. Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
2.3. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
2.4. Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius.

3. Žaidimų eiga

3.1. Asmenys, apsipirkę bent už 35 eurus bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje OFFICEDAY parduotuvėje, Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www. officedayzaidimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį ar kitą pirkimą įrodantį dokumentą, turi galimybę laimėti vieną iš priziniame fonde esančių Žaidimo prizų, nurodytų 2.1 punkte.
3.2. Asmuo, siekiantis dalyvauti Žaidime, turi užpildyti registracijos anketą tinklalapyje www.officedayzaidimas.lt. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
3.3. Registruotis Žaidimui galima nuo 2020 m. liepos 20 d. iki rugsėjo 15 d. (imtinai).
3.4. Asmuo, registruodamasis Žaidime, gali naudoti vieną pirkimo čekį tik vieną kartą.
3.5. Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
3.6. Laimėtoją renka Organizatorius atsitiktine tvarka iš visų Žaidime dalyvaujančių dalyvių. Pretenzijos dėl Žaidimo laimėtojų rinkimo tvarkos nėra priimamos.
3.7. Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.officedayzaidimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
3.8. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.officedayzaidimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

4. Žaidimo sąlygos

4.1. Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų.
4.2. Žaidime gali dalyvauti tik fiziniai asmenys.
4.3. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.officedayzaidimas.lt.
4.4. Žaidime negali dalyvauti UAB „OFFICEDAY“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

5. Prizų įteikimas

5.1. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
5.2. Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 1 dienos. Po susisiekimo su laimėtoju prizas gali keliauti nuo 10 iki 15 dienų.
5.3. Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės (aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu loterija@totem.lt.
5.4. Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
5.5. Vilniuje gyvenantys dalyviai, kurie yra paskelbti laimėtojais, atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti pirkimą įrodantį čekį, kuris buvo registruojamas Zaidime, bei kuris buvo Organizatoriaus paskelbtas kaip laimėtojas. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
5.6. Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
5.7. Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
5.8. Laimėti ir neatsiimti prizai grąžinami Žaidimo Užsakovui.

6. Duomenų apsauga

Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo koordinatorius UAB „OFFICEDAY“, įmonės kodas 124931353, juridinis adresas: Ukmergės g. 250, LT-06120, Vilnius, marketingas@officeday.lt.
6.2. UAB „OFFICEDAY“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
6.2.1. Vardas ir pavardė;
6.2.2. Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
6.2.3. El. pašto adresas;
6.2.4. Telefono numeris;
6.2.5. Pirkimo čekio numeris.
6.3. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.officedayzaidimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
6.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.officedayzaidimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu marketingas@officeday.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
6.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
6.5.1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
6.5.2. Žaidimo vykdymui;
6.5.3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
6.5.4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
6.5.5. Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
6.5.6. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
6.5.7. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
6.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
6.6.1. Organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
6.6.2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
6.6.3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
6.6.4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
6.7. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
6.8. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo Užsakovą elektroniniu paštu marketingas@officeday.lt ir prašyti, kad užsakovas leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Koordinatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
6.9. Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas ada@ada.lt